KONKURS na nazwę łodzi Starosty!

Zamek Dybów wzywa Cię... do wzięcia udziału w KONKURSIE!

Poszukujemy oryginalnej nazwy dla łodzi typu bat wiślany należącej do naszego Starosty Dybowskiego. Nie jest to proste zadanie, więc chętnie skorzystamy z Waszych pomysłów. 😉

Konkurs rozpoczął się na Targach Turystycznych "WYPOCZYNEK" i mamy już sporo ciekawych propozycji – musicie się więc postarać! Zgłoszenia przyjmujemy do 7.04.2017.

Propozycje prosimy wysyłać na adres e-mail turystyka@dybow-nieszawa.org.pl z dopiskiem "KONKURS" w temacie wiadomości. Prosimy również o podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.

NAGRODA dla zwycięzcy wyłonionego przez naszą komisję to bon o wartości 347 zł do "Gildii Przygód" na organizację np. urodzinek, urodzin lub innego wydarzenia na Zamku Dybów. Wszystkie propozycje trafią do ankiety, której zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności - karnet w wysokości 60 zł do wykorzystania na stanowiskach stałych w "Gildii Przygód".

Regulamin konkursu na nazwę łodzi Starosty Dybowskiego

 1. Postanowienia ogólne:

  • Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy łodzi Starosty Dybowskiego typu bat wiślany. Wyłoniona w Konkursie nazwa będzie wykorzystywana do działań związanch z promocją działań Fundacji „Zamek Dybów i Gród Nieszawa”. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na nazwę łodzi Starosty Dybowskiego , zwanego dalej "Konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim.

  • Ramy czasowe konkursu: w dniach 1 – 7.04.2017 r. - składanie propozycji nazw w trakcie trwania Targów Turystycznych "WYPOCZYNEK" w formie pisemnej, w dniach 3.04.2017 r. – 7.04.2017 r. zgłoszenia przyjmujemy również w forme mailowej. W dniach 10 – 14.04.2017 r. – głosowanie na poszczególne nazwy przez platformę społecznościową Facebook, do dnia 28.04.2017 r. - ocena nadesłanych propozycji i ogłoszenie wyników.

 1. Organizator konkursu

  • Organizatorem konkursu jest Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” z siedzibą przy ul. Dybowskiej 10 – 12, 87-100 Toruń, adres do korespondencji: ul. Matejki 74/2, 87-100 Toruń, zwana dalej „Fundacją”.

 1. Uczestnicy Konkursu:

  • Udział w konkursie ma charakter otwarty.

  • Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby niepełnoletnie, jak i dorośli.

  • W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić zgłoszenie i złożyć je na stanowisku Fundacji w dniach 1 – 2.04.2017 r. w trakcie trwania Targów Turystycznych "WYPOCZYNEK" oraz w dniach 3 – 7.04.2017 r. drogą mailową. W mailu muszą się znaleźć: nazwa łodzi, uzasadnienie (opcjonalnie), dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu) oraz informacja o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu i zgodą na wykorzystanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

  • Nazwa łodzi Starosty Dybowskiego musi spełniać następujące warunki:

a) musi budzić dobre skojarzenia z Zamkiem Dybów

b) nawiązywać do charakteru miejsca

c) być łatwa do zapamiętania

d) być oryginalna

  • Propozycję można uzasadnić kilkoma zdaniami

  • Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 1 propozycję nazwy.

  • Pracę konkursową należy oznaczyć imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail autora i numerem telefonu

 1. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu:

  • W konkursie przewiduje się dwie nagrody – nagrodę Komisji Konkursowej oraz nagrodę publiczności

  • Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie 3 osobowym wyłoniona przez Fundację

  • Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę konkursu, które przedstawia do akceptacji Fundacji

  • Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie Fundacji.

  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a)oryginalność

b)łatwość kojarzenia i zapamiętywania

c)dobra identyfikacja nazwy z Zamkiem Dybów

d)czytelność i funkcjonalność

  • Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

  • Fundacja akceptuje wskazanie Komisji Konkursowej lub podejmuje decyzję o unieważnieniu konkursu.

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.04.2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie Facebook Fundacji niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

  • Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą spośród wszystkich ocenianych prac, zostanie powiadomiony o swoim zwycięstwie oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  • Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie wybrana w wyniku otwartego głosowania przez platformę społecznościową Facebook do dnia 14.04.2017 r. do godziny 15:00, zostanie on poinformowany o zwycięstwie oraz ternimie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

 1. Nagrody:

  • Zwycięzca konkursu wyłoniony przez Komisję otrzyma nagrodę w postaci bonu w wysokości 347,00 zł brutto. Bon będzie mógł być zrealizowany na organizację urodzinek bądź urodzin na terenie Zamku Dybów.

  • Zwycięzca konkursu wyłoniony poprzez głosowanie publiczności otrzyma nagrodę w postaci karnetu w wysokości 60 zł do wykorzystania na stanowiskach stałych na Zamku Dybów.

  • Nagrody będzie można zrealizować do końca sezonu turystycznego 2017 r. na Zamku Dybów.

 1. Prawa autorskie:

  • Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy konkursowej oraz jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

  • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej.

  • Zwycięzca konkursu z chwilą wydania nagrody przeniesie na Organizatora konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu stanowiącego najlepszą pracę konkursową.

  • Wszelkie prawa autorskie i majątkowe pozostałych prac pozostaną własnością autorów, a Organizator konkursu nie będzie rościł do nich żadnych praw.

  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu jego skutecznego wykorzystania

 1. Postanowienia końcowe:

  • Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Comments are closed.